İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU (O5)

161

OTOYOL ACİL YARDIM
7/24

0 850 399 35 05

ÇAĞRI MERKEZİ
Pazartesi - Cumartesi (08:45 - 16:45)

161

OTOYOL ACİL YARDIM
7/24

0 850 399 35 05

ÇAĞRI MERKEZİ
Pazartesi - Cumartesi (08:45 - 16:45)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Otoyol A.Ş.”), Karayolları Genel Müdürlüğü (“KGM”) ile 27 Eylül 2010 tarihinde imzalamış olduğu uygulama sözleşmesi uyarınca Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu (“Otoyol”) Projesi’nin yürütülmesinden sorumludur. Otoyol A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile, kullanıcılarımızın kişisel verilerini, Otoyoldan geçiş yapmak suretiyle kullanıcılarımız ile aramızda kurulan sözleşmesel ilişki ve KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfeden bir kurum olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin yalnızca gerekli amaç kapsamında ve gerekli süre kadar işlemekte ve bu süre içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehber ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaya ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda siz Otoyol kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin Otoyol A.Ş. nezdinde hangi hal ve koşullarda işlendiğine ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Güvenlik sebebiyle Otoyol boyunca ve Otoyol’un müştemilatı kapsamındaki Otoyol Hizmet Tesisi alanlarında muhtelif noktalarda bulunan kameralar ile görüntünüz alınmakta olup, söz konusu görüntüler Otoyol A.Ş. tarafından KVKK’nın 5/2(ç) hükmü (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması) kapsamında otomatik yollarla işlenmektedir.
 1. Gişeden geçişiniz esnasında geçiş ücreti tahsilatının gerçekleştirilebilmesi ve olası bir hatalı tahsilat durumunda mağduriyetinizin önlenebilmesi için gerekli inceleme ve denetimlerin yapılabilmesi amacıyla HGS etiket bilgileriniz, plaka bilginiz, geçiş görüntüleriniz ve gişeden ödeme yapmanız halinde gişe kabinlerinde bulunan kameralar aracılığı ile görüntü ve sesiniz KVKK’nın 5/2(c) hükmü (Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması), 5/2(e) hükmü (Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve 5/2(f) hükmü (İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması) kapsamında otomatik olarak işlenmektedir.
 1. 2. madde kapsamında işlenen kişisel verilerinizden HGS etiket bilgileriniz, gişeden geçiş esnasında ilgili geçiş ücretinin elektronik etiket vasıtası ile tahsili amacı ile HGS etiketinizin bağlı bulunduğu banka veya PTT ile KVKK’nın 5/2(c) hükmü ve 5/2(e) hükmü kapsamında paylaşılmaktadır. Bu paylaşım kapsamında iletilen provizyon talebine, ilgili banka/PTT tarafından, elektronik etiket hesap bakiyesinin geçiş ücretini karşılamaya yeterli olup olmadığına, otomatik ödeme talimatı bulunup bulunmadığına dair yapılan sorgulama sonucunda, geçiş ücretinizin tahsiline ilişkin olarak Otoyol A.Ş.’ye olumlu veya olumsuz provizyon cevabı iletilmektedir.
 1. HGS etiketinizin bağlı bulunduğu banka/PTT tarafından provizyon talebine olumsuz cevap verilmesi ve gişe görevlileri tarafından tarafınıza sunulan ödeme yöntemleri ile geçiş ücretini gişede ödeme seçeneğini tercih etmemeniz durumunda ihlalli (ödemesiz) geçiş gerçekleştirmiş olacaksınız. İhlalli (ödemesiz) geçişiniz akabinde, geçiş ücretinin tahsilatı amacıyla HGS etiketinizin bağlı bulunduğu banka/PTT vasıtasıyla 15 gün süre ile yapılacak sorgulama kapsamında herhangi bir tahsilat yapılamaması durumunda, 15 gün tamamlanarak cezalı döneme girildikten sonra Otoyol geçiş ücreti ile birlikte ihlalli (ödemesiz) geçiş cezasının ödenebilmesi adına tarafınıza ikaz mektubu gönderilebilmesi için araç ve araç sahiplik bilgileriniz Otoyol A.Ş. tarafından KVKK’nın 5/2(c), 5/2(ç) ve 5/2(e) hükmü kapsamında, işlenmekte ve yasal süreçlerin başlatılmasına mahal vermeksizin ilgili ödemenin yapılması amacıyla ihlalli geçiş ihtarnamesinin (“İhlalli Geçiş İhtarnamesi”) tarafınıza iletilmesi için posta servisi ile (PTT) paylaşılmaktadır.
 1. Tarafınıza gönderilen İhlalli Geçiş İhtarnamesi akabinde geçiş ücreti ve para cezasının ödenmemesi durumunda, Otoyol A.Ş. tarafından ücret tahsilatı için gerçekleştirilecek yasal süreçler kapsamında araç ve araç sahiplik bilgileriniz Otoyol A.Ş. tarafından ilgili adli/resmi merciler ve işlemin takibatını yapacak vekâlet ilişkisi içerisinde bulunan avukatlarımız ile paylaşılmaktadır.
 1. Otoyol A.Ş. çağrı merkezi yetkilisi ile yaptığınız görüşmeler esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz talebinizin yerine getirilmesi amacı ile KVKK’nın 5/2(c) ve 5/2(f) hükmü kapsamında işlenmekte ve Otoyol A.Ş.’nin ilgili birimleri ile paylaşılmaktadır.
 1. Otoyol A.Ş.’nin internet sitesi veya Otoyol A.Ş. mobil uygulaması üzerinden yaptığınız ihlalli (ödemesiz) geçiş sorgulamasında, (i) plaka numaranız, (ii) T.C. Kimlik numaranız, (iii) vergi numaranız veya (iv) İGB numaranızdan1 biri ile giriş yaptığınız taktirde söz konusu ilgili kişisel verileriniz sorgulamanızın yerine getirilebilmesi amacıyla Otoyol A.Ş. tarafından talebinizin yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2(c) hükmü kapsamında internet sitesi veya mobil uygulama kanalıyla otomatik olarak işlenmektedir.
 1. 1. madde kapsamında belirtilen Otoyol boyunca güvenlik amacı ile alınan görüntüler, resmi bir talep üzerine kolluk kuvvetleri ve yetkili devlet kurumları ile KVKK’nın 5/2(ç) hükmü kapsamında paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen durumlar haricinde işlenmemekte, üçüncü kişilere aktarılmamakta ve yurtdışına herhangi bir veri aktarımı yapılmamaktadır.

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar, bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmekte ve ilgili kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süreci boyunca muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin dolması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal veya Otoyol A.Ş.’nin sonraki ilk periyodik imha işleminde, mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Otoyol A.Ş.’nin internet sitesinde (https://isletme.otoyolas.com.tr/kvkk.pdfyer alan başvuru formunu doldurarak, formun ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte Armutköy Mahallesi Nil Cad. No:10 16180 Osmangazi BURSA adresine elden teslim edebilir veya kayıtlı posta ile gönderebilir, ya da otoyolas@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imzayla veya mobil imza ile imzalı şekilde Otoyol A.Ş.’ye gönderebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ